OKKA-säätiö

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö

Koulujen ja oppilaitosten ympäristösertifioija

www.okka-saatio.com

 

Oppilaitosten  ympäristösertifiointi tukee kestävän kehityksen strategioita

Suomessa on vuosina 2005 ja 2006 laadittu useita kestävän kehityksen toteutusta tukevia ohjelmia ja strategioita, joissa käsitellään kasvatusta ja koulutusta kestävän kehityksen edistäjänä. Strategioiden lähes samanaikainen valmistelu on mahdollistanut sen, että niihin on kirjattu kasvatuksen ja koulutuksen osalta yhdenmukaisia tavoitteita. 

Koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelmien rakentaminen ja sertifiointi on nostettu strategioissa yhdeksi tärkeäksi toimenpiteeksi, jolla edistetään kestävän kehityksen sisällyttämistä koulutusorganisaatioiden kaikkeen toimintaan. Oppilaitosten ympäristösertifiointi ja Vihreä lippu -ohjelma nähdään työvälineiksi kestävän kehityksen ohjelmien rakentamiseen, ja ne mahdollistavat myös ulkoisen arvioinnin ja sertifioinnin. Kestävän kehityksen ohjelmien rakentamisen tueksi tarvitaan myös valtakunnallista koulutusta. 

Mikä on oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelma?

1. Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelma

Kesällä 2005 valmistui “Vähemmästä enemmän”, ympäristöministeriön sekä kauppa- ja teollisuusministeriön asettaman Kestävän kulutuksen ja tuotannon toimikunnan (KULTU-toimikunta) esitys kansalliseksi ohjelmaksi.

Ohjelman tavoitteena on edistää energiaa ja materiaaleja säästävää tuotantoa sekä ohjata kuluttajia tekemään kestäviä valintoja. Ohjelmassa esitetään tavoitteita myös mm. viihtyisälle ja toimivalle yhdyskuntarakenteelle, liikkumistavoille, elintarviketuotannolle, laadukkaalle rakentamiselle, ekotehokkaalle ja sosiaalisesti kestävälle liikennejärjestelmälle sekä ihmisten hyvinvoinnin edistämiselle työssä ja vapaa-aikana. Ohjelmassa nostetaan julkinen sektori suunnannäyttäjäksi kestävien hankintojen toteutumisessa.    

Kasvatukselle ja koulutukselle on varattu KULTU-ohjelmassa oma lukunsa. Ohjelman mukaan kestävän kehityksen kasvatus ja koulutus, jonka osana on kestävä kulutus ja tuotanto, tulee ottaa huomioon oppilaitosten ja korkeakoulujen kaikessa toiminnassa. Yhtenä konkreettisena toimenpiteenä ohjelmaan sisältyy kohta, jossa kannustetaan koulutusorganisaatioita kestävän kehityksen ohjelmien laatimiseen ja sertifiointiin:

"64. Kannustetaan päiväkoteja, peruskouluja, toisen asteen oppilaitoksia ja korkeakouluja hoitamaan suunnitelmallisesti ympäristöasiansa, esim. jonkin ympäristöjärjestelmän tai -sertifikaatin avulla. Varmistetaan, että ympäristökasvatuksen ohjelmien ja ympäristösertifioinnin kehittämiseen ja ylläpitämiseen on resursseja organisoimalla toiminta taloudellisesti kestävälle pohjalle hallinnonalojen yhteistyöllä. Kannustetaan oppilaitoksia ja korkeakouluja laatimaan oman organisaationsa kestävän kehityksen toimintasuunnitelma, jossa myös otetaan huomioon kestävät tuotanto- ja kulutustavat." 

KULTU-toimikunnan ohjelman löydät ympäristöministeriön www-sivuilta: www.ymparisto.fi -> Ympäristöministeriö -> Julkaisut   -> Erillisjulkaisut -> "Vähemmästä enemmän ja paremmin. Kestävän kulutuksen ja tuotannon toimikunnan (KULTU) ehdotus kansalliseksi ohjelmaksi"

2. Kansallinen strategia YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmentä varten

Opetusministeriön työryhmä luovutti helmikuussa 2006 ministeri Kalliomäelle raportin ”Kestävän kehityksen edistäminen koulutuksessa; Baltic 21E -ohjelman toimeenpano sekä kansallinen strategia YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmentä (2005–2014) varten”.

Työryhmän raportissa kuvataan vuosina 2002-2005 eri kouluasteilla tehtyjä toimenpiteitä Baltic 21 E -ohjelmaan liittyen sekä luodaan suuntaviivat ja tavoitteet YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmenen kansalliselle toteutukselle eri kouluasteilla.

Strategiassa esitettyjä vuosikymmenen tavoitteita ja toimenpiteitä ovat mm. kestävän kehityksen aseman vahvistaminen opetushallinnon strategioissa sekä oppilaitosjohdon ja opettajien täydennyskoulutuksessa, alueellisen kestävän kehityksen koulutuksen ja kasvatuksen kehittämiskeskusverkoston rakentaminen, yhteistyömallien kehittäminen koulujen ja yhteiskunnan toimijoiden välillä sekä oppimateriaalien kehittäminen. 

Yleissivistävää ja ammatillista koulutusta koskeviin toimenpiteisiin on kirjattu tavoite, jonka mukaan "kaikilla kouluilla ja oppilaitoksilla on vuonna 2014 oma kestävän kehityksen toimintaohjelma ja 15% kouluista / oppilaitoksista on saanut ulkoisen tunnuksen tai sertifikaatin kestävän kehityksen toiminnastaan." Lisäksi strategiaan on kirjattu tavoite Oppilaitosten ympäristösertifioinnin laajentamisesta käsittämään myös kestävän kehityksen sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus.  

OPM:n työryhmän raportin löydät osoitteesta www.edu.fi/teemat/keke/strategia.html

3. Kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaoston strategia

Suomen kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaosto esitteli maaliskuussa 2006 kestävän kehityksen toimikunnalle “Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategian ja sen toimeenpanosuunnitelman vuosille 2006-2014”.

Strategia on eri toimijoiden (eri hallinnonalat, päiväkodit, koulut ja oppilaitokset, järjestöt, elinkeinoelämä) yhteinen suunnitelma, jonka tavoitteena on vahvistaa kestävän kehityksen painoarvoa kasvatuksessa ja koulutuksessa sekä suunnata lisätukea kasvattajille, opettajille ja kouluttajille.

Strategiaan kirjatut 14 toimenpide-esitystä koskevat kestävän kehityksen painoarvoa eri toimijoiden strategioissa, yhteistyö- ja kehittämiskeskusverkoston rakentamista, perus- ja täydennyskoulutukseen vaikuttamista, oppimateriaalien ja oppimisympäristöjen kehittämistä, osallistumismahdollisuuksien monimuotoistamista ja laajentamista, kestävän kehityksen toimintaohjelmia sekä seurantaa ja arviointia.

Kestävän kehityksen toimintaohjelmiin liittyen strategiaan on kirjattu seuraava tavoite: "Koulutusjaosto esittää, että kaikkiin koulutusorganisaatioihin laaditaan oma kestävän kehityksen toimintaohjelma vuoteen 2010 mennessä. Sen tulisi olla osa toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja laadunhallintaa. Tavoitteena on, että 15 prosenttia päiväkodeista, kouluista ja oppilaitoksista on saanut ulkoisen tunnuksen tai sertifikaatin kestävän kehityksen toiminnastaan vuoteen 2014 mennessä."

Tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan koulutusjaoston mukaan kestävän kehityksen ohjelmien rakentamista sekä laatu- ja ympäristöjärjestelmien käyttöönottoa tukevaa täydennyskoulutusta ja tukimateriaalia. Lisäksi tulee turvata Vihreän lipun ja Oppilaitosten ympäristösertifioinnin ylläpito ja resursointi. 

Toimenpiteisiin on kirjattu myös  Oppilaitosten ympäristösertifioinnin laajentaminen käsittämään kestävän kehityksen sosiaalisen ja kulttuurisen ulottuvuuden, selvityksen laatiminen  säästöistä, terveysvaikutuksista ja muista myönteisiä vaikutuksista, joihin koulutusorganisaatioiden kestävän kehityksen työllä voidaan päästä, sekä kuntatason strategiatyön tukeminen tavoitteena tehostaa sektoreiden välistä yhteistyötä, joka tukee päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia kestävän kehityksen edistämisessä. 

Koulutusjaoston strategian voit ladata osoitteesta

www.edu.fi/teemat/keke/strategia.html

4. Kansallinen kestävän kehityksen strategia

Suomen kestävän kehityksen toimikunta hyväksyi kesäkuussa 2006 uuden kansallisen kestävän kehityksen strategian “Kohti kestäviä valintoja, Kansallisesti ja globaalisti kestävä Suomi”. 

Strategian tarkoituksena on luoda pitkän tähtäimen (30 vuotta) suuntaviivat kestävän kehityksen edistämiselle Suomessa yhteiskunnan eri sektoreilla ja eri toimijoiden parissa. Lähtökohtana on, että strategian keskeiset linjaukset antavat pohjaa hallitus- ja politiikkaohjelmien laadinnalle.

Strategian keskeisenä teemana on hyvä elämä kestävässä yhteiskunnassa, joka pitää sisällään tasapainon luonnonvarojen käytön ja suojelun välillä (kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen, energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön lisääminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, kestävien tuotantotapojen edistäminen, kulutustottumusten muuttaminen, Itämeren tilan parantaminen sekä luonnonvarojen kulttuuristen arvojen turvaaminen), kestävän yhdyskunta- ja aluerakenteen kehittämisen sekä kansalaisten hyvinvoinnin lisäämisen koko elämänkaareen aikana.

Talous nähdään strategiassa kestävän kehityksen turvaajana, jonka avulla voidaan pitää yllä ja kehittää hyvinvointiyhteiskuntaa, koulutusta ja korkeaa osaamista, työllisyyttä, ekotehokasta tuotantoa ja korkeaa ympäristönsuojelun tasoa. Strategian mukaan Suomen tulee myös toimia aktiivisessa roolissa kestävän kehityksen edistämiseksi kansainvälisellä tasolla.

Kestävien valintojen tukeminen edellyttää strategian mukaan mm. innovaatioiden synnyttämistä, taloudellisia ohjausta sekä kasvatusta ja koulutusta. Strategiaan on poimittu tiivistetysti edellä esitellyn koulutusjaoston strategian toimenpide-esitykset. 

Konkreettisina tavoitteina strategiaan on sisällytetty Oppilaitosten ympäristösertifioinnin laajentaminen käsittämään kestävän kehityksen sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus, kestävän kehityksen toimintaohjelmien rakentaminen kaikkiin kouluihin vuoteen 2010 mennessä sekä tavoite, jonka mukaan 15%:sta kouluista on saanut ulkoisen tunnuksen tai sertifikaatin kestävän kehityksen työstään vuoteen 2014 mennessä.  

Kansallisen kestävän kehityksen strategian voit ladata osoitteesta www.ymparisto.fi -> kestävä kehitys.