OKKA-säätiö

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö

Koulujen ja oppilaitosten ympäristösertifioija

www.okka-saatio.com

 

Sosiaalinen kestävyys ja työsuojelu oppilaitoksissa -hanke

OKKA-säätiö ja Suomen ympäristöopisto SYKLI toteuttivat 2006-2007 yhteishankkeen Sosiaalinen kestävyys ja työsuojelu oppilaitoksissa. Hankkeen erityisasiantuntijoina toimivat Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n sekä Helsingin opetusviraston työsuojeluasiantuntijat. Hankkeeseen saatiin rahoitusta Työsuojelurahastolta.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa koulujen ja oppilaitosten johdolle ja henkilöstölle suunnattu koulutusohjelma, jolla tuetaan työsuojelun ja sosiaalisesti kestävän kehityksen näkökulmien yhdistämistä oppilaitosten johtamiseen, laadunhallintaan ja työympäristön käytäntöihin. Suomen ympäristöopisto SYKLI järjestää ensimmäisen koulutuksen todennäköisesti pääkaupunkiseudulla vuoden 2008 alkupuolella. Lisätietoja koulutuksista ¨saa osoitteesta www.sykli.fi.

Tiedote Sosiaalinen kestävyys ja työsuojelu oppilaitoksissa -hankkeesta.

Koulutuksen perustaksi rakennettiin oppilaitoksille sosiaalisen kestävyyden ja työsuojelun vaatimukset ja itsearvioinnin työkalut (katso hankkeen tuotokset).

Hankkeen toimenpiteet

1. Esiselvitys ja kartoituslomakkeen suunnittelu

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa koottiin tietoa mm. oppilaitosten fyysisestä ja henkisestä työsuojelusta annetuista vaatimuksia ja ohjeista, työturvallisuusjohtamisen standardeista sekä työ- ja kouluhyvinvointia koskevasta tutkimustiedosta. Esiselvitysaineistoa hyödyntäen rakennettiin kartoituslomake, joka sisälsi seuraavia asioita:

* Työturvallisuusasioiden johtaminen

* Fyysiseen työympäristöön liittyvät käytännöt

   - mm. turvallisuus, terveellisyys, esteettömyys, ergonomia, 

     viihtyisyys, esteettisyys

* Psykososiaaliseen työympäristöön liittyvät käytännöt

    - mm. henkilöstöpolitiikka, työn suunnittelu, osaamisen kehittäminen,

     yhteistoiminnallisuus ja työyhteisön demokratia,

     oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja syrjinnän ehkäisy, fyysisen ja

     psyykkisen väkivallan ehkäisy ja konfliktitilanteiden ratkaiseminen,

     työrauhan edistäminen, työterveyshuolto, fyysisen terveyden ja

     mielenterveyden edistäminen, tuki ongelmatilanteissa,

     oppilashuolto ja oppimisen tuki

 

2. Pilotointivaihe

Hankkeen pilottikohteiksi kutsuttiin 13 oppilaitosta eri kouluasteilta:

* Ab Utbilning Sydväst (ammattikorkeakoulu + ja ammattiopisto)

* Ala-Malmin peruskoulu

* Etelä-Tapiolan lukio

* Langinkosken lukio

* Lapin ammattiopisto

* Päntäneen koulu 

* Riihimäen kauppaoppilaitos

* Sammonlahden koulu

* Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

* Seinäjoen ammattioppilaitos

* Toivion koulu

* Turun ammatti-instituutti

* Vahannan koulu

Pilottioppilaitokset ohjeistettiin tekemään itsearviointi kartoitus-lomakkeen avulla sekä antamaan palautetta arviointilomakkeen kysymyksistä. Oppilaitokset antoivat hankkeen käyttöön täyttämänsä kartoituslomakkeet ja niiden pohjalta tekemänsä yhteenvedon oppilaitoksen tilanteesta, sekä vastaukset kysymyslistojen soveltuvuutta koskeviin kysymyksiin.

Piloteille annettiin yhteinen palaute, jossa nostettiin esille yleisiä havaintoja vastauksista, sekä näkökohtia, joihin oppilaitosten sosiaalisen kestävyyden ja työsuojelun kehittämisessä tulisi keskittyä.

3. Vaatimukset sosiaalisesti kestävälle työympäristölle

Pilottioppilaitosten vastausten pohjalta tehtiin yhteenveto, jota käsiteltiin Oppilaitosten ympäristösertifioinnin auditoijien koulutuksissa sekä OAJ:n työsuojeluvaltuutettujen neuvottelupäivillä. Tilaisuuksissa käytyä vuoropuhelua hyödynnettiin, kun pilottikartoituksen pohjalta rakennettiin ”Vaatimukset sosiaalisesti kestävälle työympäristölle kouluissa ja oppilaitoksissa”.

Vaatimuksiin kuvattiin selityksineen kriteerejä, jotka koskevat työ- ja oppimisympäristön suunnittelua, sekä fyysiseen ja psykososiaaliseen työympäristöön liittyviä käytäntöjä. Vaatimusten näkökulmaksi valittiin koulu tai oppilaitos, ja sen omat vaikutusmahdollisuudet. Vaatimuksia hyödynnetään jatkossa myös koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerien suunnittelussa.

4. Itsearvioinnin työkalut

Edellä kuvattujen vaatimusten ja pilotoinnin palautteen perusteella tuotettiin kouluille ja oppilaitoksille kartoituslomake sosiaalisesti kestävän työympäristön arviointia varten. Työkalun avulla voidaan arvioida sosiaalisen kestävyyden ja työsuojelun toteutumista oppilaitoksen toimintakulttuurissa ja suunnittelukäytännöissä. Lomakkeen käytön tueksi laadittiin itsearvioinnin ohje.

5. Koulutusohjelman suunnittelu

Hankkeen esiselvitysaineistoa ja sosiaalisen kestävän työympäristön vaatimuksia hyödyntäen suunniteltiin oppilaitosjohdolle ja henkilöstölle suunnattu koulutusohjelma, jonka tavoitteena on tukea työsuojelun ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmien yhdistämistä oppilaitoksen johtamiseen, laadunhallintaan ja työympäristön käytäntöihin. Koulutusohjelman rakenne on pitkäkestoinen monimuotokoulutus, joka sisältää lähiopetusjaksoja ja niiden välissä omalla työpaikalla tapahtuvaa kehittämistyötä. Koulutusohjelma koostuu moduuleista, joita voidaan toteuttaa myös omina koulutuskokonaisuuksina. Koulutusaineistoa testattiin osittain Suomen ympäristöopisto SYKLI:n järjestämässä Kestävä kehitys oppilaitoksessa -koulutuksessa syksyn 2006 ja kevään 2007 aikana.

Hankkeen tuotokset

1. Vaatimukset sosiaalisesti kestävälle työympäristölle kouluissa ja oppilaitoksissa: lataa pdf-tiedosto

2. Kartoituslomake Sosiaalisesti kestävä työympäristö kouluissa ja oppilaitoksissa: lataa word-tiedosto

HUOM! Tallenna tiedosto omalle koneellesi ennen kuin täytät lomaketta.

3. Ohjeet kartoituslomakkeen käyttöön ja itsearvioinnin toteutukseen: lataa pdf-tiedosto

4. Koulutusohjelman runko: lataa pdf-tiedosto