OKKA-säätiö

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö

Koulujen ja oppilaitosten ympäristösertifioija

http://www.okka-saatio.com/

Ympäristösertifioinnin kehittäminen

OKKA-säätiön tavoitteena on sertifiointijärjestelmän jatkuva kehittäminen. Lähitulevaisuuden suurena haasteena on laajentaa ympäristökriteerit kattamaan kestävän kehityksen sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen ulottuvuus. Työ edellyttää teorian ja käytännön yhdistämistä sekä kansainvälistä yhteistyötä. Muita tärkeitä kehittämisen kohteita ovat mm. kriteerien ja työkalujen kehittäminen ammattikorkeakoulujen ja aikuiskoulutuksen tarpeisiin sekä eri kouluasteiden oppilaitoksille suunnatun, kriteerien soveltamista tukevan oheismateriaalin laatiminen. Jatkossa tavoitteena on myös koota sertifioinnin www-sivuille esimerkkejä sertifioitujen oppilaitosten parhaista käytännöistä.  

Kestävän kehityksen kriteerien suunnittelu

Ympäristökriteereiden ja -sertifioinnin painopisteenä on tällä hetkellä ekologinen kestävyys (vastuu ympäristöstä). OKKA-säätiön tavoitteena on päivittää kriteerit kattamaan kestävän kehityksen muutkin ulottuvuudet (sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen kestävyys). Tämä tarjoaisi oppilaitoksille työvälineen kestävän kehityksen kokonaisvaltaiseen tarkasteluun johtamisessa, opetuksessa ja työyhteisön arjessa. Erityisen tärkeää on yhdistää kestävä kehitys osaksi oppilaitosten laadunhallintaa ja toiminnan arviointia. Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositusten käyttöönotto tarjoaa tähän hyvän välineen.

OKKA-säätiö suunnittelee uusia kriteereitä yhteistyössä Opetushallituksen, Suomen ympäristöopisto Syklin ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Kriteerien kehittämistä ohjaa OKKA-säätiön alaisuudessa toimiva sertifiointitoimikunta. Työn keskeisiä haasteita ovat mm. sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden sisältöjen määrittely oppilaitoksen toimintakulttuurin sekä opetuksen tavoitteiden ja sisältöjen näkökulmista, sekä sopivan kestävän kehityksen kasvatuksen teoreettisen viitekehyksen löytäminen opetuksen toteutusta koskevan kriteerien osan perustaksi.

Kestävän kehityksen kriteerien laatiminen edellyttää omaa erillishanketta, jossa yhdistetään monialaista tutkimusosaamista ja mallien kokeilua eri kouluasteiden oppilaitoksissa. Ensimmäinen osa hankkeen rahoituksesta on jo varmistunut, sillä Työsuojelurahasto on myöntänyt Suomen ympäristöopisto Syklille ja OKKA-säätiölle rahoituksen sosiaalisen kestävyyden arviointiperusteiden ja -työkalujen sekä aiheeseen liittyvän koulutuskokonaisuuden tuottamiseen. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2006 - 31.5.2007. Hankkeeseen osallistuu myös työsuojelun asiantuntijoita Helsingin opetusvirastosta ja OAJ:sta. Kestävän kehityksen kriteerien suunnittelua tuetaan lisäksi ammattikorkeakoulujen pilottihankkeessa (ks. alla).

ARTIKKELI: "Näkökulmia kestävään kehitykseen oppilaitoksissa"

Nykyisiä Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteereitä kehittäneet Erkka Laininen, Laura Manninen ja Risto Tenhunen ovat kirjoittaneet oheisen artikkelin, jossa tarkastellaan lähtökohtia ja malleja, joiden pohjalta  ympäristökriteerit voitaisiin päivittää kestävän kehityksen kriteereiksi. Artikkeli ei ole tieteellinen tutkimus, vaan kirjoittajien näkemys keskustelun, jatkotutkimuksen ja kehitystyön pohjaksi. Se pyrkii kartoittamaan kokonaisuutta, johon keke-kriteerien suunnittelu liittyy: johtaminen, oppilaitoksen toimintakulttuuri, opetuksen tavoitteet ja sisällöt ja menetelmät. Vertailupohjana ovat nykyiset ympäristökriteerit, joiden muutostarpeita pyritään tunnistamaan.

Lataa artikkeli "Näkökulmia kestävään kehitykseen oppilaitoksissa" (Erkka Laininen, Laura Manninen, Risto Tenhunen) tästä.

Kriteerien ja työkalujen kehittäminen ammattikorkeakoulujen ja aikuiskoulutuksen tarpeisiin

OKKA-säätiön tavoitteena on sertifiointijärjestelmän laajentaminen ammattikorkeakouluihin ja aikuiskoulutuksen oppilaitoksiin. Tämä edellyttää ympäristökriteerien ja muiden työkalujen testaamista ja muokkaamista näiden oppilaitoksen tarpeisiin soveltuviksi. OKKA-säätiö käynnisti keväällä 2005 yhteistyön Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkoston (SUDENET-hanke) kanssa kriteerien ja itsearvioinnin kysymyslistojen testaamiseksi. Osa pilottioppilaitoksista kokeilee myös sosiaalisen kestävyyden arviointia. 

Pilotointiin on ilmoittautunut mukaan viisi oppilaitosta: Oulun ammattikorkeakoulu, Laurea ammattikorkeakoulu, Haaga-Instituutti, Svenska yrkeshögskolan sekä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Pilotoinnin tulokset ovat käytettävissä ensi keväänä. Lisäksi kriteereitä ja työkaluja on testattu aikuiskoulutuksessa. Myös vapaan sivistystyön järjestöjen kanssa on keskusteltu vastaavan pilotoinnin käynnistämisestä.

Kriteerien soveltamista tukeva oheismateriaali

Oppilaitoksen ympäristöarvioija -koulutusten yhteydessä on kerätty palautetta Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteerien ja niiden pohjalta laadittujen itsearvioinnin kysymyslistojen soveltuvuudesta eri kouluasteiden oppilaitoksille. Kysymyslistoja on myös testattu koulutusten yhteydessä järjestetyissä harjoitusauditoinneissa. Oppilaitosten antamassa palautteessa on noussut esille tarve kriteerien tulkintaa selventävän oheismateriaalin laadinnasta.

"Kriteerien selitys" -aineistoa on kehitetty vuosien 2005 ja 2006 aikana. Aineiston laadinnassa on hyödynnetty mm. viiteaineistoja, sertifiointiauditointien esimerkkejä sekä auditoijien koulutuksessa esille nousseita näkökohtia. Aineistosta ovat ilmestyneet kriteerien osien 1 ja 3 selitykset, joihin voit tutustua tästä.