OKKA-säätiö

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö

Koulujen ja oppilaitosten ympäristösertifioija

www.okka-saatio.com

 

 

Muutos Oppilaitosten ympäristösertifioinnin sääntöihin 23.3.2006: vuosittaiset itsearvioinnit

Oppilaitosten ympäristösertifioinnin sääntöjä on muutettu 23.3.2006 seuraavasti:

Aiempi sääntöjen kohta:

Sertifikaatin ylläpitäminen (1. ja 2. vuosi sertifikaatin saamisesta tai uusimisesta)

 Oppilaitosten ympäristösertifikaatin ylläpitäminen edellyttää oppilaitokselta vuosittaista itsearviointiraportin tietojen ajantasaistamista. Raportointiin käytetään päivityslomaketta, jossa painotetaan ympäristöohjelman toteutumista ja seuraavan vuoden toiminnan suunnittelua. Oppilaitoksen tulee  toimittaa täytetty päivityslomake auditoijalle kahdentoista kuukauden sisällä sertifikaatin myöntämisestä tai edellistä tietojen ajantasaistamisesta. Auditoija antaa oppilaitokselle palautteen raportista sekä kirjallisen vahvistuksen tietojen päivityksestä kolmen viikon kuluessa siitä, kun oppilaitos on toimittanut hänelle päivityslomakkeen. Oppilaitoksen tulee toimittaa auditoijan vahvistus OKKA-säätiölle alkuperäisenä tai oikeaksi todistettuna jäljennöksenä viimeistään yhden kuukauden kuluttua siitä, kun oppilaitos on saanut vahvistuksen.

 Päivityslomake on saatavissa sähköisesti osoitteesta www.koulujaymparisto.fi.

Uusi sääntöjen kohta:

Sertifikaatin ylläpitäminen (1. ja 2. vuosi sertifikaatin saamisesta tai uusimisesta)

Oppilaitosten ympäristösertifikaatin ylläpitäminen edellyttää oppilaitokselta vuosittaista itsearviointia, jonka raportointiin käytetään päivityslomaketta. Päivityslomake ja ohjeet lomakkeen käytöstä ovat saatavissa sähköisesti osoitteesta www.koulujaymparisto.fi. Lomakkeessa painotetaan ympäristöohjelman toteutumista ja seuraavan vuoden toiminnan suunnittelua. Oppilaitoksen tulee tehdä itsearviointi viimeistään sertifikaatin myöntämistä seuraavan lukuvuoden tai toimintavuoden lopulla oppilaitoksen suunnittelukierrosta riippuen (kuva). Tämän jälkeen itsearviointi toteutetaan vuosittain osana oppilaitoksen toiminnan arviointia.

Oppilaitos ottaa yhteyttä auditoijaan ja toimittaa hänelle päivityslomakkeen. Auditoijan tulee tehdä kolmen viikon kuluessa päivityslomakkeen saamisesta seuraavat toimenpiteet:

1. Toimittaa oppilaitokselle vapaamuotoinen, kirjallinen palaute päivityslomakkeesta ja oppilaitoksen työn edistymisestä. 

2. Lähettää vahvistus oppilaitoksen itsearvioinnin toteutumisesta OKKA-säätiön ympäristöasiantuntijalle. Vahvistuksen voi toimittaa sähköpostilla.

Perustelut sääntömuutokselle:

Vuosittaisten itsearviointien ja päivityslomakkeen täyttämisen tarkoituksena on ensisijaisesti kannustaa ja tukea oppilaitoksia säännöllisen itsearviointikäytännön kehittämisessä. Tavoitteena on, että toimintaa ja sen tuloksia arvioitaisiin lukuvuosittain tai toimintavuosittain ja arvioinnin pohjalta kehitettäisiin toimintaa esimerkiksi ympäristöohjelman päivittämisen kautta.

Aiemmissa sääntöjen kohdassa oli vaatimus itsearvioinnin toteuttamisesta 12 kuukauden sisällä sertifikaatin myöntämisestä. Vaatimus ei välttämättä istu oppilaitoksen vuosittaisen suunnittelun kiertoon. Tavoitteena on, että ympäristöasioiden arviointi tapahtuisi mahdollisimman joustavasti osana muuta toiminnan arviointia, joka yleensä tapahtuu keväällä lukuvuoden lopussa. Sääntöjen tulisi siis sallia päivityksen tekeminen keväällä tai joidenkin oppilaitosten kohdalla vuoden lopulla vuosisuunnittelukierron mukaisesti riippumatta siitä, milloin sertifikaatti on myönnetty. Myös allekirjoitetun auditoijan vahvistuksen kierrättäminen ensin oppilaitokselle ja sitten OKKA-säätiöön on päivitysten osalta osoittautunut turhan raskaaksi menettelyksi.

Sääntömuutosesitys käsiteltiin Oppilaitosten ympäristösertifioinnin sertifiointitoimikunnassa 23.3.2006 ja se hyväksyttiin OKKA-säätiön hallituksen kokouksessa samana päivänä.

Oppilaitosten ympäristösertifioinnin säännöt 23.3.2006