OKKA-säätiö

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö

Koulujen ja oppilaitosten ympäristösertifioija

www.okka-saatio.com

 

 

Luontokoulut hakemaan ympäristösertifikaattia!

TIEDOTE 8.4.2008

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiö ylläpitää kansallista koulujen ja oppilaitosten ympäristösertifiointia. Sen perustana ovat Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteerit, joissa toimintaa tarkastellaan johtamisen, opetuksen ja ylläpitotoimintojen näkökulmasta. Sertifikaatin on saanut maaliskuun loppuun 2008 mennessä 21 koulua tai oppilaitosta.

Nyt myös luonto- ja ympäristökoulut voivat hakea Oppilaitosten ympäristösertifikaattia. Hämeenlinnan Luontokoulu Ilves sai maaliskuun lopussa sertifikaatin ensimmäisenä luontokouluna. Luonto- ja ympäristökoulujen toiminta eroaa tavoitteiltaan, sisällöltään ja toimintaympäristöltään varsinaisista kouluista ja oppilaitoksista. Siksi Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteereitä ei voida soveltaa sellaisenaan luonto- ja ympäristökouluihin.

Luonto- ja ympäristökoulujen ympäristösertifioinnin lähtökohtana on, että ympäristöasioiden huomioon ottaminen luontokoulun kaikessa toiminnassa on tavoitteellista ja suunniteltua, sitä arvioidaan säännöllisesti ja parannetaan ympäristöohjelman avulla. Kriteereitä sovelletaan luontokoulun toiminnan laajuus ja organisointi huomioon ottaen.

Luontokoulun opetustoiminnan arvioinnissa otetaan huomioon luontokoulujen tehtävä ja toiminnan luonne. Luontokoulujen opetusohjelmien suunnittelun lähtökohtana ovat koulujen opetussuunnitelmien perusteet sekä paikallisten ja alueellisten koulujen ja muiden asiakasryhmien tarpeet. Oleellista on luontokoulun aktiivinen yhteistyö muiden toimijoiden, kuten koulujen, koulutoimen, järjestöjen ja yhdistysten, ympäristöviranomaisten, nuorisotoimen tai museoiden kanssa.

Kriteerit täyttävän luontokoulun opetuksen tulee lisätä tietoa luonnosta ja ympäristöstä ja antaa valmiuksia tiedon käsittelyyn, kuten esimerkiksi kokonaisuuksien ymmärtämiseen ja kriittiseen ajatteluun. Luontokouluopetuksessa tulee käsitellä myös ihmisen toiminnan vaikutuksia luontoon ja ympäristön tilaan, sekä jokaisen omia vaikutusmahdollisuuksia kestävän kehityksen edistämisessä.

Toimiminen ympäristössä on luontokoulutoiminnan vahvuus. Luontoa voidaan havainnoida, sitä voidaan aistia ja kokea, ja siellä voidaan tehdä ja toimia. Näin opitaan ymmärtämään luonnon toimintaa omien havaintojen ja kokemusten perusteella, ja ennen kaikkea saadaan aineksia omakohtaisen luontosuhteen muodostumiselle. Oppilaitosten ympäristösertifiointi rohkaisee luontokouluja vahvistamaan opetuksessa myös kestävän kehityksen sosiaalisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia, sekä osallistumista, vaikuttamista ja toimimista ympäristön puolesta.

Ympäristökasvatuksen vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että luontokoulun toiminnot ja käytännöt viestivät ympäristövastuullisuutta. Jätehuolto ja lajittelu sekä energian ja materiaalien käyttö ovat luontokoulun arkeen liittyviä ympäristönäkökohtia, joiden huomioon ottamisen tulisi olla osa luontokoulun arkea ja kasvatustyötä. Toimimalla esimerkillisesti myös näissä asioissa luontokoulu voi innostaa vierailevien koulujen oppilaita ja opettajia ympäristötyöhön omissa kouluissaan.

Kevään kuluessa valmistuu ympäristökriteerien tulkintaohje luontokouluja varten. Sertifioinnista kiinnostuneita luontokouluja pyydetään ottamaan yhteyttä OKKA-säätiössä sertifioinnista vastaavaan Erkka Lainiseen.

Oppilaitosten ympäristösertifiointi

OKKA-säätiö, Rautatieläisenkatu 6 A, 00520 Helsinki Suunnittelupäällikkö Erkka Laininen

erkka.laininen [at] okka-saatio.com

puh. 050 3729 195