OKKA-säätiö

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö

Koulujen ja oppilaitosten ympäristösertifioija

www.okka-saatio.com

 

 

Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteerit

Syksyllä 2003 julkaistut Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteerit ovat perustana ympäristöarvioinnin järjestelmälle. Ne tukevat myös opetussuunnitelmatyötä ja auttavat kehittämään ja arvioimaan oppilaitoksen ympäristötyötä, vaikka sertifiointitavoitetta ei olisikaan. Kriteerit ohjaavat oppilaitosta oppimis- ja toimintakulttuuriin, joka tukee ympäristökasvatuksen tavoitteita.

Kriteerit soveltuvat peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten käyttöön, mutta niitä voidaan soveltaa muissakin koulutusorganisaatioissa. Ne koostuvat kolmesta kokonaisuudesta:

     1. ympäristöasioiden suunnittelu, organisointi 

        ja  kehittäminen

     2. opetus, osallistuminen, yhteistyö ja oppiminen 

     3. ylläpitotoiminnot.

Ympäristöasioiden suunnittelua, organisointia ja kehittämistä koskevan osan tavoitteena on varmistaa oppilaitoksen ympäristötyön jatkuvuus, tavoitteellisuus ja kokonaisvaltaisuus. On tärkeää, että ympäristötyö ei ole vain jätteiden lajittelua tai pelkästään luonnontieteiden opetuksen aihe, vaan että ympäristöasiat näkyvät kaikkialla oppilaitoksen arjessa ja opetuksessa.

Ympäristöopetusta tarkastellaan kriteereissä jatkuvan parantamisen prosessina, jossa suunnittelu, toteutus, arviointi ja parantaminen seuraavat toisiaan. Ympäristöopetuksen toteutusta tarkasteleva kriteereiden osa on laadittu ympäristökasvatuksen kolmikantamallin pohjalta. Osassa tarkastellaan, miten opetuksessa toteutuvat ympäristökasvatuksen eri näkökulmat; tieto ympäristöstä, toimiminen ympäristössä ja toimiminen ympäristön puolesta. 

Ylläpitotoimintojen kriteerien tavoitteena on oppilaitoksen toiminnan suorien ympäristövaikutusten vähentäminen mm. hankinnoissa, materiaalien käytössä, energiankulutuksessa, puhtaanapidossa ja kuljetuksissa. Tähän voidaan päästä teknisten parannusten lisäksi toimintatapoja muuttamalla. Siksi kriteereissä painotetaan ohjeiden, koulutuksen, viestinnän ja seurannan merkitystä. Tärkeä näkökulma on myös ympäristökasvatus; ollakseen uskottava opetuksessaan, oppilaitoksen on toimittava niin kuin se opettaa. Kriteerit laadittiin ympäristökasvatuksen, opetuksen ja ympäristöjohtamisen asiantuntijoiden yhteistyönä. Kriteerien kehittämisessä hyödynnettiin useassa vaiheessa niiden tulevien käyttäjien, oppilaitosten henkilöstön, asiantuntemusta. 

Kriteerin soveltamisen tueksi ollaan kehittämässä oheismateriaalia, jonka tarkoituksena on selventää oppilaitoksille ja auditoijille kriteerien tavoitteita ja tulkintaa. Ohjeen laadinnassa on hyödynnetään mm. viiteaineistoja, sertifiointiauditointien esimerkkejä sekä auditoijien koulutuksessa esille nousseita näkökohtia. Materiaali laitetaan  koulujaymparisto.fi -sivuille sen valmistuttua.

Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteereitä ollaan päivittämässä kestävän kehityksen kriteereiksi.

Kriteerit pdf-muodossa:

     Suomeksi

     På svenska

     In English