OKKA-säätiö

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö

Koulujen ja oppilaitosten ympäristösertifioija

www.okka-saatio.com

 

 

Kestävän kehityksen kriteerit julkistettu

TIEDOTE 11.2.2009

OKKA-säätiö on julkistanut kestävän kehityksen kriteerit kouluille ja oppilaitoksille. Uusissa kriteereissä käsitellään ympäristönäkökohtien lisäksi koulumaailmassa ajankohtaisia sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden teemoja kuten turvallisuus, hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, ravinto ja terveys, kulttuuriperintö ja monikulttuurisuus. Kriteereistä on laadittu omat versiot yleissivistäville ja ammatillisille oppilaitoksille.

Suomen kestävän kehityksen toimikunnan ja opetusministeriön strategioissa on asetettu tavoitteeksi, että kaikissa Suomen kouluissa ja oppilaitoksissa on oma kestävän kehityksen toimintaohjelma vuoteen 2010 mennessä. Lisäksi tavoitteena on, että 15 prosentilla on kestävän kehityksen työstään ulkoinen tunnus tai sertifikaatti vuoteen 2014 mennessä. Kestävän kehityksen kriteerit tarjoavat työvälineen, jonka avulla kaikki kouluyhteisön jäsenet saadaan yhdessä arvioimaan ja kehittämään opetusta ja koulun toimintakulttuuria. Kriteerit mahdollistavat myös toiminnan sertifioinnin.

Kriteerien avulla koulu voi rakentaa kestävän kehityksen ohjelman hyödyntämällä niissä esitettyjä teemoja. Koulu voi toteuttaa kriteerien mukaista toimintaa myös Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran Vihreä lippu -ohjelman teemojen kautta. Kriteerien rakenne perustuu laadunhallinnasta tuttuun jatkuvan parantamisen ajatteluun. Ne ovat helposti yhteen sovitettavissa oppilaitoksissa käytettävien laatutyökalujen kanssa.

Kriteerit tarjoavat hyvän työvälineen myös opetuksen toteutuksen suunnitteluun ja arviointiin. Yleissivistävien koulujen versiossa on otettu huomioon opetussuunnitelmien perusteiden vaatimukset. Ammatillisten oppilaitosten versiossa opetusta arviointia koskevat kriteerit on rakennettu uudistuvien ammatillisten perustutkintojen perusteiden rakenteen mukaisiksi.

Kriteerien pohjalta laaditaan laaja materiaali koulujen ja oppilaitosten kehitystyön tueksi. Aineistoon kuuluvat muun muassa kriteerikohtaiset neliportaiset arviointiperusteet sekä itsearvioinnin kysymyslistat, joiden avulla koulu voi tunnistaa oman tilanteensa ja kehittämiskohteensa. Materiaalia tuotetaan alkuvuoden aikana Oppilaitosten ympäristösertifioinnin internetsivuille.

Oppilaitosten ympäristösertifiointi on toiminut vuodesta 2004. Ympäristösertifikaatin on saanut tähän mennessä 24 koulua tai oppilaitosta. Kestävän kehityksen sertifikaattia voi hakea toukokuusta 2009 alkaen. Nykyinen ympäristösertifiointi toimii uuden sertifioinnin rinnalla vielä vuonna 2010.

Kestävän kehityksen kriteerien suunnittelusta ovat vastanneet OKKA-säätiö, Osuuskunta Eco-One ja Suomen ympäristöopisto SYKLI. Työtä ovat tukeneet Opetushallituksen kestävän kehityksen asiantuntijat, alan tutkijat, pilottioppilaitokset sekä Oppilaitosten ympäristösertifioinnin sertifiointitoimikunta ja auditoijaverkosto. Kriteerien suunnitteluun liittyvää kehitystyötä ovat rahoittaneet vuosina 2007-2009 opetusministeriö, ympäristöministeriö, Opetushallitus, Työsuojelurahasto ja Ålandsbanken.

LISÄTIETOJA

Oppilaitosten ympäristösertifiointi OKKA-säätiö Suunittelupäällikkö Erkka Laininen p. 050 3729 195 erkka.laininen@okka-saatio.com 

Ympäristösertifioinnin internetsivut: www.koulujaymparisto.fi 

Tietoja opetushenkilöstön kestävän kehityksen täydennyskoulutuksista: www.sykli.fi 

LATAA KESTÄVÄN KEHITYKSEN KRITEERIT TÄSTÄ

Yleissivistävät koulut (mustavalkoinen)

Ammatilliset oppilaitokset (mustavalkoinen)

Yleissivistävät koulut (värillinen)

Ammatilliset oppilaitokset (värillinen)

LATAA ESITE KRITEEREISTÄ TÄSTÄ

Kriteeriesite

POSTEREITA KEKE-OHJELMIEN JA KEKE-KRITEERIEN ESITTELYYN

Opetushallituksen rahoittamassa "Koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerien ja ohjelmien maastouttaminen" -hankkeessa on tuotettu posteripohjat kestävän kehityksen ohjelmien ja -kriteerien esittelyyn. Niitä voivat hyödyntää kaikki aiheeseen liittyvien koulutusten, seminaarien, messujen ja muiden tapahtumien järjestäjät. Postereista voi tulostaa tai teettää haluamansa kokoisen taulun.

Kestävän kehityksen ohjelma

Posteri 1

Posteri 2

Kestävän kehityksen kriteerit

Posteri 1

Posteri 2

Posteri 3

Posteri 4