OKKA-säätiö

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö

Koulujen ja oppilaitosten ympäristösertifioija

www.okka-saatio.com

 

 

Itsearviointi ja itsearvioinnin kysymyslistat

Ympäristösertifikaatin hakeminen edellyttää itsearviointia oppilaitoksen ympäristöasioiden hoidosta. Itsearviointi on ajankohtainen, kun oppilaitos on saanut ympäristöohjelman ja arkikäytäntöihin liittyvän ympäristöohjeistuksen valmiiksi sekä päässyt vauhtiin kestävän kehityksen sisällyttämisessä opetussuunnitelmiin ja opetuksen toteutukseen. 

Itsearvioinnin voi tehdä, vaikkei oppilaitos olisikaan vielä hakemassa sertifikaattia. Itsearvioinnin avulla oppilaitos voi päätellä omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan vertaamalla toimintaansa ympäristökriteereihin. Samalla se voi myös arvioida, miten paljon työtä mahdollinen ympäristösertifikaatin hakeminen vielä edellyttää. On tärkeätä muistaa, että oppilaitos valitsee itse tavoitteensa ja tason, jolle se haluaa pyrkiä. Ympäristösertifikaatin saaminen edellyttää useamman vuoden määrätietoista ympäristötyötä. Jos sertifikaattia ei ole tarkoitus hakea, kaikkia ympäristökriteereitä ei myöskään tarvitse yrittää heti täyttää. 

HUOM! Jos oppilaitoksessasi ollaan vasta ympäristötyön alkuvaiheessa, on suositeltavaa lähteä liikkeelle ympäristökatselmuksella, joka on itsearviointiin nähden kevyempi toimenpide. Lisätietoa ympäristötyön käynnistämisestä ja ympäristökatselmuksesta saat tästä.

Itsearvioinnin toteutus

Itsearvioinnin lähtökohtana on jatkuvan parantamisen periaate.  Arvioinnin avulla pyritään tunnistamaan toiminnan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja parannustarpeita, jotta oppilaitoksen ympäristötyötä voitaisiin kehittää. Itsearviointiin sisältyy arviointitietojen kokoaminen, niiden käsittely ja kehittämiskohteiden tunnistaminen yhteisesti.

Itsearvioinnin toteutustapaa ei ole tarkemmin määritelty Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteereissä. Mikäli oppilaitos haluaa hakea ympäristösertifikaattia, arvioinnissa on kuitenkin käytettävä tarkoitusta varten laadittuja Itsearvioinnin kysymyslistoja.

Julkaisussa Opas oppilaitosten ympäristösertifiointiin esitellään itsearvioinnin toteutuksen perusmalli, jota voi soveltaa erikokoisiin ja -tyyppisiin oppilaitoksiin.

Itsearvioinnin toteuttamisen työvaiheet ovat: 

1) Arvioinnin tavoitteiden asettelu ja rajaus: 

- päätetään arvioinnin tavoitteista (sertifikaatin hakeminen, opetuksen kehittäminen, tms.) ja rajauksesta (käsiteltävät kriteerien osa-alueet, arvioitavat koulutusyksiköt tai -alat, tms.) 

- arviointiryhmän / -ryhmien nimeäminen

2) Arviointisuunnitelman laatiminen ja arviointitiedon kokoaminen 

- suunnitellaan tiedon kokoamisen menetelmät, eri toimijoiden osallistuminen, arviointitiedon käsittely ja aikataulu

3) Osallistujien perehdytys ja arvioinnin organisointi

- tiedotetaan henkilöstöä ja oppilaita arvioinnin tavoitteista ja toteutuksesta, arviointiryhmä organisoi tiedon kokoamisen 

4) Arviointi ja johtopäätösten tekeminen 

- arviointiryhmä(t) laativat yhteenvedon arvioinnin tuloksista

- tulokset käsitellään yhteisesti henkilöstön ja oppilaiden kesken ja esille nousseet näkemykset kirjataan ylös

5) Arviointitulosten hyödyntäminen päätöksenteossa ja toiminnan kehittämisessä

- arvioinnin tuloksia hyödynnetään opetussuunnitelmatyössä, ylläpitotoimintojen kehittämisessä ja ympäristöohjelman päivittämisessä

Jos oppilaitoksella on jo olemassa oleva käytäntö toiminnan arviointiin (esimerkiksi laatujärjestelmän tai laatupalkintokriteeristön pohjalta), ympäristöarviointi kannattaa sovittaa osaksi sitä. Arvioinnin voi myös jaksottaa pidemmälle aikavälille vaikkapa siten, että keväällä toteutetaan ylläpitotoimintojen arviointi ja syksyllä keskitytään opetukseen.

Itsearvioinnin työkalut

Itsearviointia varten on suunniteltu itsearvioinnin kysymyslistat, jotka on laadittu erikseen kaikista kriteerien kolmesta osa-alueesta:

1. Ympäristöasiooiden suunnittelu, organisointi, arviointi ja kehittäminen

2. Opetus, osallistuminen, yhteistyö ja oppiminen

3. Ylläpitotoiminnot

Osan 1 ja 3 kysymyslistat ovat kaikille oppilaitoksille yhteisiä. Osasta 2 on laadittu omat versiot yleissivistäville ammatillisille oppilaitoksille. Tältä sivulta voit tallentaa kysymyslistat kahdessa muodossa. Valitse word-muoto, jos haluat täyttää listoja tietokoneella. Jos haluat tulostaa lomakkeet ja täyttää ne käsin, lataa listat pdf-muodossa (lomakkeisiin on jätetty valmiiksi kirjoitustilaa).

Listojen tarkoituksena on täsmentää kriteerien vaatimuksia ja kiinnittää ne mahdollisuuksien mukaan objektiivisiin mittareihin. Näin oppilaitos voi helpommin arvioida, täyttääkö se ympäristökriteerien vaatimukset ja tunnistaa kehittämiskohteita. Samalla oppilaitos tietää, millä perusteilla toimintaa arvioidaan ulkoisessa arvioinnissa. Kysymyslistoja käytetään myös ulkoiselle arvioijalle toimitettavan itsearviointiraportin pohjana oppilaitoksen hakiessa ympäristösertifikaattia.

Itsearvioinnin yhteenvetolomakkeet helpottavat itsearvioinnin tulosten kokoamista kriteerien osa-alueittain. 

Itsearvioinnin toteutuksesta ja kysymyslistojen käytöstä saa lisätietoa julkaisusta Opas oppilaitosten ympäristösertifiointiin

Itsearvioinnin toteutusta opiskellaan ja harjoitellaan Oppilaitoksen ympäristöarvioija -koulutuksessa.

Itsearvioinnin kysymyslistat:

-  yleissivistävät  ja ammatilliset oppilaitokset (doc-muoto,

   sähköisesti täytettävä: osa1.doc; osa3.doc)

 

-  yleissivistävät ja ammatilliset oppilaitokset (pdf-muoto, käsin 

täytettävä: osa1.pdf; osa3.pdf)

 

-  yleissivistävät oppilaitokset: osa2.doc (doc-muoto,

   sähköisesti täytettävä) ja osa2.pdf (pdf-muoto, käsin

   täytettävä)

 

-  ammatilliset oppilaitokset (doc-muoto, sähköisesti 

   täytettävä): osa2amm.doc, (pdf-muoto, käsin täytettävä) 

   osa2amm.pdf

 

Itsearvioinnin yhteenvetolomakkeet: osa1, osa2 ja osa3