OKKA-säätiö

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö

Koulujen ja oppilaitosten ympäristösertifioija

www.okka-saatio.com

 

 

Oppilaitosten ympäristösertifikaatin hakeminen

Koulut ja oppilaitokset voivat hakea Oppilaitosten ympäristösertifikaattia OKKA-säätiöltä. Sertifikaatin myöntäminen perustuu Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteereihin. Sertifikaatin saaminen edellyttää, että oppilaitos tekee itsearvioinnin ja laatii siitä raportin. Sertifiointiin liittyy myös ulkoinen arviointi eli auditointi, jossa riippumaton auditoija tarkastaa oppilaitoksen itsearviointiraportin ja suorittaa arvioinnin oppilaitoksessa. Arvioinnilla todennetaan, että oppilaitos täyttää ympäristökriteerit. Lisäksi auditoija antaa oppilaitokselle palautetta toiminnan vahvuuksista ja kehittämiskohteista.

Oppilaitosten ympäristösertifiointiin voivat osallistua kaikki koulut ja oppilaitokset niiden koosta, opetusalasta tai -asteesta riippumatta. Oppilaitos voi hakea sertifikaattia myös yhdelle tai useammalle yksikölleen, mutta tällöin rajauksesta on sovittava OKKA-säätiön kanssa etukäteen. Sertifikaatin hakija voi olla myös koulutuksen järjestäjä, mutta itsearviointi, ulkoinen arviointi ja sertifiointi tehdään aina oppilaitoskohtaisesti.

Ympäristösertifioinnin sertifiointitoimikunta on antanut linjaukset suurten oppilaitosten ja koulutuskuntayhtymien auditoinneista ja sertifioinneista. Linjauksiin voit tutustua tästä.

Ympäristökriteereissä on pakollisia ja pisteytettyjä vaatimuksia. Sertifikaatin saamiseksi oppilaitoksen on täytettävä pakolliset vaatimukset ja saatava vähimmäispistemäärä pisteytetyistä vaatimuksista. Pisterajat löydät tästä.

Oppilaitoksen ympäristösertifikaatin hakeminen etenee seuraavasti:

1. Itsearviointi 

Oppilaitos tekee itsearvioinnin käyttäen tarkoitusta varten laadittuja itsearvioinnin kysymyslistoja. Tietoa itsearvioinnin tekemisestä saat tästä.

2. Auditoinnin tilaaminen

Oppilaitos tilaa ulkoisen auditoinnin OKKA-säätiöltä. Auditoinnin suorittaa OKKA-säätiön rekisteröimä, pätevä auditoija. Oppilaitos sopii suoraan auditoijan kanssa ennakkomateriaalin toimittamisesta, oppilaitoksessa tapahtuvan auditoinnin ajankohdasta ja järjestelyistä sekä auditoijan korvauksesta (katso suositushinnat).

3. Materiaalin toimittaminen auditoijalle

Oppilaitosten ympäristösertifioinnin sääntöjen mukaan oppilaitoksen tulee toimittaa auditoijalle seuraava aineisto vähintään kolme viikkoa ennen oppilaitoksessa tapahtuvaa auditointia (itsearviointiraportti):

Itsearvioinnin kysymyslistat täytettynä kokonaisuudessaan kaikilta toiminnan osa-alueilta (1. Ympäristöasioiden suunnittelu, organisointi ja kehittäminen, 2. Opetus, osallistuminen, yhteistyö ja oppiminen, 3. Ylläpitotoiminnot). 

Oppilaitoksen ympäristöohjelma. 

Auditoija voi pyytää etukäteen myös muuta aineistoa (esimerkiksi oppilaitoksen ympäristöpolitiikka tai -periaatteet, ympäristötyön vastuuhenkilöt ja heidän tehtävänsä, osia opetussuunnitelmasta, jätehuoltosuunnitelma tai pelastussuunnitelma).

4. Ulkoisen auditoinnin toteutus 

Auditoija tarkastaa itsearviointiraportin ja suorittaa auditoinnin oppilaitoksessa. Oppilaitos vastaa itse auditoijan matka- ja työkustannuksista. Kustannusten korvaamisesta sovitaan oppilaitoksen ja auditoijan välillä. OKKA-säätiö on julkaissut suositushinnat auditoinneille.

5. Korjaavat toimenpiteet 

Auditoija antaa oppilaitokselle palautteen kriteerien täyttymisestä auditointiraportissa. Jos auditoinnissa on havaittu puutteita, oppilaitoksen tulee tehdä auditoijan esittämät mahdolliset korjaavat toimenpiteet kolmen kuukauden määräajassa. Auditoija todentaa toimenpiteet oppilaitoksessa tapahtuvan uusinta-arvioinnin perusteella tai hyväksymällä oppilaitoksen kirjallisen selvityksen. Auditoijan hyväksyntä liitetään alkuperäiseen auditointiraporttiin.

6. Sertifiointihakemus

Oppilaitos hakee ympäristösertifikaattia sertifiointielimenä toimivalta OKKA-säätiöltä. Hakemusta varten täytetään hakulomake, jonka liitteeksi laitetaan auditoijan toimittama auditointiraportti kokonaisuudessaan alkuperäisenä tai oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä jäljennös oppilaitoksen itsearviointiraportista. Oppilaitos voi hakea ympäristösertifikaattia auditointiraportin perusteella kuuden kuukauden ajan ulkoisen arvioinnin toteutuksesta lukien.

Sertifikaattihakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen:

 

OKKA-säätiön hallitus
Oppilaitosten ympäristösertifiointi
Rautatieläisenkatu 6 A
00520 Helsinki

7. Hakemusten käsittely

OKKA-säätiö käsittelee sertifikaattihakemukset säätiön hallituksen kokouksissa. Mikäli sertifioinnille ei ole muodollisia esteitä, OKKA-säätiö lähettää oppilaitokselle tiedon sertifioinnin hyväksymisestä, antaa sertifikaatille numeron ja merkitsee oppilaitoksen oppilaitosrekisteriin. Oppilaitoksen käyttöön annetaan rekisterinumerolla varustettu Oppilaitosten ympäristösertifikaatti ja logo.

Sertifioidut oppilaitokset näet tästä.

Uusia sertifikaatin hakijoita on tulossa!

Ota rohkeasti yhteyttä OKKA-säätiöön, jos koulusi on kiinnostunut sertifikaatin hakemisesta. Neuvomme ja autamme mielellämme.

Erkka Laininen

etunimi.sukunimi [at] okka-saatio.com

050 3729 195