OKKA-säätiö

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö

Koulujen ja oppilaitosten ympäristösertifioija

www.okka-saatio.com

 

 

Miten pääsen alkuun?

OPPILAITOKSEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN

Ympäristöjärjestelmä on työkalu oppilaitoksen ympäristöasioiden hallintaan ja kehittämiseen. Sen avulla voidaan saavuttaa ja ylläpitää Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteereiden edellyttämä toiminnan taso. Järjestelmän tavoitteena on ympäristönäkökulman huomioon ottaminen kaikessa koulun toiminnassa, sekä opetuksessa että arkikäytännöissä. Oppilaitoksen ympäristötyö perustuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen, joka on omiaan selkeyttämään ja järkevöittämään oppilaitoksen muutakin toimintaa. Järjestelmän myötä voidaan saavuttaa kustannussäästöjä, kohottaa oppilaitoksen imagoa sekä kehittää oman työn laatua.

Ympäristöjärjestelmä sisältää kaikki oppilaitoksen ympäristöasioiden hallintaan liittyvät asiat: kehittämistarpeiden tunnistaminen, tavoitteiden asettaminen, toiminnan ohjaus sekä seuranta ja arviointi. Ympäristöohjelma on osa ympäristöjärjestelmää. Lisäksi ympäristöjärjestelmään kuuluvat mm. tarvittavat ohjeet, sisäinen ja ulkoinen viestintä, henkilöstön ja oppilaiden koulutus sekä yhteistyö sidosryhmien kanssa.

Ympäristöjärjestelmän rakentaminen etenee seuraavien vaiheiden kautta: 

  1. 1) Organisoituminen ja tiedotus 

  2. 2) Ympäristökatselmus 

  3. 3) Merkittävät ympäristönäkökohdat ja parannustarpeet 

  4. 4) Ympäristöpolitiikka 

  5. 5) Ympäristöohjelma 

  6. 6) Ohjeet, viestintä, koulutus ja yhteistyö 

  7. 7) Arviointi ja toiminnan kehittäminen

Organisoitumisen ja tiedottamisen tavoitteena on motivoida oppilaat ja henkilöstö ympäristötyöhön, sitouttaa eri henkilöstöryhmät ympäristöjärjestelmän rakentamiseen sekä määritellä vastuut. Ympäristöjärjestelmän rakentamista varten perustetaan laaja-alainen, eri ammattikuntia sekä oppilaita edustava ympäristöryhmä ja valitaan ympäristövastaava. Johdon sitoutuminen sekä tarvittavien resurssien myöntäminen on oleellista työn onnistumisen kannalta.

Ympäristökatselmuksella (ympäristökartoituksella) tunnistetaan ne asiat oppilaitoksen toiminnassa, jotka vaikuttavat ympäristöön joko suoraan tai välillisesti (ympäristönäkökohdat). Katselmus antaa kokonaiskuvan oppilaitoksen todellisesta ympäristönsuojelun tilanteesta heikkouksineen ja vahvuuksineen.

Ympäristökatselmusta varten on tehty katselmuslomake, jonka voit ladata tästä.

Merkittävät ympäristönäkökohdat ja parannustarpeet määritellään ympäristökatselmuksessa kerätyn tiedon pohjalta. Yhteisesti tärkeinä pidetyistä näkökohdista valitaan 2-5 sisällytettäviksi oppilaitoksen ympäristöohjelmaan.

Oppilaitos voi laatia myös ympäristöpolitiikan, joka voi olla erillinen asiakirja, osa opetussuunnitelman arvopohjaa tai oppilaitoksen toimintapolitiikkaa. Ympäristöpolitiikka on yleisluontoinen julistus oppilaitoksen ympäristöasioihin liittyvistä periaatteista, ja se suuntaa oppilaitoksen toimintaa.

Ympäristöohjelmaan kirjataan konkreettiset, tiettynä ajanjaksona toteutettaviksi sovitut päämäärät ja niitä tarkentavat tavoitteet. Päämäärien ja tavoitteiden toteuttamisen varmistamiseksi ympäristöohjelmassa sovitaan myös vastuista, aikataulusta, resursseista sekä seurannasta ja arvioinnista.

Malli ympäristöohjelman kirjaamisesta:

Seurannan ja mittaamisen tavoitteena on arvioida ympäristöohjelman tuloksia, varmistaa merkittävien ympäristönäkökohtien hallinta, tuottaa tietoa vuosittaisen arvioinnin tueksi, ja seurata ympäristönsuojelun kehitystä pidemmällä aikavälillä. Ympäristönsuojelun tason kehitystä sekä päämäärien ja tavoitteiden toteutumista seurataan mittareiden ja indikaattoreiden avulla.

Ohjeita, viestintää, koulutusta ja yhteistyötä tarvitaan ympäristöohjelman toteutuksen tueksi. Niiden avulla pyritään sitouttamaan koko oppilaitosyhteisö yhteisiin päämääriin ja tavoitteisiin sekä varmistamaan, että kaikilla henkilöstöryhmillä on riittävä ympäristöosaaminen, ja annetaan tarvittaessa mahdollisuus lisäkouluttautumiseen. Oman henkilöstön ja oppilaiden lisäksi ympäristöasioista kerrotaan oppilaitoksen sidosryhmille.

Ympäristöjärjestelmän dokumentointi voidaan toteuttaa sähköisesti tai esimerkiksi ympäristökansiona. Dokumentointi kokoaa yhteen oppilaitoksen ympäristöasioiden hoitoa koskevat menettelyt, ohjeet, vastuut. Tärkeä osa dokumentointia on ympäristöohjelma.

Arviointi ja toiminnan kehittäminen. Keskeinen periaate oppilaitoksen ympäristöjärjestelmän toteutuksessa on jatkuvan parantamisen ajattelu. Ympäristöohjelman toteutumista ja ympäristöasioiden hoidon tasoa arvioidaan vuosittain opettajien, muun henkilökunnan, oppilaiden ja johdon tekemällä itsearvionnilla. Tulosten perusteella kehitetään ympäristötyötä eteenpäin.

LISÄTIETOJA JA OHJEITA YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN RAKENTAMISESTA:

Opas oppilaitosten ympäristösertifiointiin

 

KOULUTUSTA YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN RAKENTAMISEEN:

Kestävä kehitys oppilaitoksessa