OKKA-säätiö

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö

Koulujen ja oppilaitosten ympäristösertifioija

www.okka-saatio.com

 

 

Auditointien suositushinnat

Oppilaitosten ympäristösertifikaatin hakeminen on maksutonta. Auditoinnin tilaava oppilaitos vastaa kuitenkin ulkoiseen arviointiin liittyvistä kustannuksista, joita ovat auditoijan työn ja matkakustannuksen korvaus sekä mahdolliset auditoijan oppilaitokselle aiheutuvat sijaiskustannukset auditointipäivän tai -päivien ajalta.

Oppilaitos sopii auditoijan kanssa auditoinnin toteutuksesta ja auditoijan saamasta korvauksesta. Suositeltavaa on, että etukäteen sovitaan auditoinnin ajankohta, aineiston toimittaminen auditoijalle huomioiden sertifioinnin sääntöjen vaatimukset, arvioitu auditointiin kuluva aika sekä siihen perustuva auditoijan korvaus. OKKA-säätiö on laatinut seuraavat suositukset pohjaksi auditoijan ja oppilaitoksen väliselle sopimukselle.  

Auditoijan työpanos

Auditoijan työ koostuu itsearvioinnin kysymyslistojen tarkastamisesta ja muun oppilaitoksen toimittaman aineiston läpikäynnistä, oppilaitoksessa tapahtuvan arvioinnin suunnittelusta, arvioinnin toteutuksesta oppilaitoksessa sekä palauteraportin laatimisesta. Näiden tehtävien vaatima ajankäyttö on riippuvainen oppilaitoksen koosta. Seuraavassa taulukossa on esitetty toteutuneiden sertifiointiauditointien perusteella arvio työvaiheiden ajankäytön vaihteluvälistä eri kokoisissa oppilaitoksissa. Tavoitteena on, että auditoija pystyy hoitamaan työnsä tämän aikataulun puitteissa.

HUOM! Seuraavat ajankäyttöarviot ja palkkiosuositukset koskevat ensimmäistä oppilaitoksessa tapahtuvaa (sertifiointi)auditointia. Vuosittaisia itsearviointeja ja sertifikaatin päivitystä koskevia auditointeja on käsitelty jäljempänä.  

Tehtävä

Ajankäyttö: pieni peruskoulu tai lukio

Ajankäyttö: suuri ammatillinen oppilaitos, useampia erillisiä yksiköitä

Itsearvioinnin kysymyslistojen tarkastaminen ja muun oppilaitoksen toimittaman aineiston läpikäynti 1-2 päivää 2-3 päivää
Oppilaitoksessa tapahtuvan arvioinnin suunnittelu 0,5 päivää 0,5 päivää
Arvioinnin toteutus oppilaitoksessa 1 päivä 2 päivää

Palauteraportin laatiminen

0,5 päivää 0,5 päivää

YHTEENSÄ

3-4päivää

5-6 päivää

Suositukset auditoijan palkkion vaihteluvälistä

Auditoinnista syntyy seuraavanlaisia kustannuksia:

1) Auditoijan työ omalla ajalla (ennakkoaineiston läpikäynti, auditoinnin suunnittelu, palauteraportin kirjoittaminen)

2) Auditointipäivä oppilaitoksessa (opettaja tekee auditoinnin työajallaan, mikä aiheuttaa mahdollisen ansiomenetyksen ja eläkemenetyksen)

3) Mahdollinen sijaiskustannus auditoijan oppilaitokselle auditointipäivältä

Seuraavassa taulukossa on esitetty auditoijan työajan ja päivähintasuosituksen vaihteluvälit, arvio mahdollisesta sijaiskustannuksesta sekä näiden perusteella yhteenlaskettu vaihteluväli auditoinnin kokonaishinnalle. Taulukossa esitettyjen kustannusten lisäksi tulevat mahdolliset auditoijan matkakulut.

oppilaitos auditoijan työaika palkkio / pv mahd. sijais- kustannus auditoinnin kokonaishinta
Pieni peruskoulu tai lukio 3-4 päivää 150-250 € 100 € 450-1100 €

Keskikokoinen peruskoulu, lukio tai ammatillinen oppilaitos

toiminta yhdessä yksikössä

4-5 päivää 150-250 € 100-150 € 600-1400 €

Suuri ammatillinen oppilaitos 

useampia erillisiä yksiköitä
5-6 päivää 150-250 € 200-300 € 750-1800 €

Vaihtoehtoja kustannusten korvaamiselle

Vaihtoehto 1: Auditoija laskuttaa auditoinnin tilanneelta oppilaitokselta koko työn (ennakkoaineiston läpikäynti, auditoinnin suunnittelu, auditointi oppilaitoksessa, palauteraportin kirjoittaminen) ottaen huomioon omalla ajalla tehdyn työn sekä mahdollisen ansionmenetyksen ja eläkemenetyksen oppilaitoksessa tapahtuvan auditointipäivän osalta. Periaatteena on, ettei auditoija laskuta oppilaitoksessa tapahtuvasta auditointipäivästä, jos hänelle ei synny ko. päivästä ansionmenetystä.

Vaihtoehto 2: Auditoija laskuttaa auditoinnin tilanneelta oppilaitokselta omalla ajalla tehdyn työn osuuden (ennakkoaineiston läpikäynti, auditoinnin suunnittelu, palauteraportin kirjoittaminen). Auditoijan työnantaja laskuttaa auditoinnin tilanneelta oppilaitokselta auditoijan ansionmenetystä vastaavat henkilöstökulut sivukuluineen.

Auditoijan työnantaja laskuttaa molemmissa vaihtoehdoissa mahdollisen sijaiskustannuksen auditoinnin tilanneelta oppilaitokselta.

Vuosittaiset itsearvioinnin päivitykset

Oppilaitosten ympäristösertifioinnin sääntöjen mukaan auditoija tarkastaa vuosittain sertifioidun oppilaitoksen itsearvioinnin päivityslomakkeen sekä antaa oppilaitokselle palautteen ympäristötyön etenemisestä ja todistuksen päivityksen tapahtumisesta (katso sertifikaatin ylläpito).

Suosituksena on, että päivityksestä antaa palautetta sama auditoija, joka on tehnyt sertifiointiauditoinnin. Tällöin auditoija pystyy kommentoimaan helpommin oppilaitoksen työn etenemisestä.

Suosituksena on, että auditoija käyttäisi palautteen antamiseen 0,5-1 päivän työn, joka pitää sisällään päivityslomakkeen läpikäymisen, vertailun aiempaan itsearviointiin / sertifiointiauditoinnin tuloksiin ja lyhyen palauteraportin kirjoittaminen työn etenemisestä (1-2 x A4). Auditoijan palkkiosuosituksen vaihteluväli on siten edellä esitetyn päivähinnoittelun mukaisesti 75 - 250 €.

Sertifikaatin uusiminen

Mikäli oppilaitos on tehnyt vuosittaiset itsearvioinnit sääntöjen edellyttämällä tavalla, auditoija voi toteuttaa sertifikaatin uusimiseen vaadittavan auditoinnin ensimmäistä (sertifiointi)auditointia kevyemmin. Arvioinnin päivityslomakkeiden avulla on helppo katsoa, miten työ oppilaitoksessa on edennyt sertifiointiauditoinnin tilanteesta (vertailukohtana toimivat sertifiointiauditointia varten täytetyt itsearvioinnin kysymyslistat). 

Mikäli oppilaitoksen sertifiointiauditoinnin tehnyt auditoija toteuttaa myös uusinta-auditoinnin, on auditoinnin valmistautumiseen tarvittava työmäärä selvästi vähäisempi kuin ensimmäisessä auditoinnissa. Uusinta-auditointien suositushinnat tullaan antamaan sen jälkeen, kun kokemuksia uusinta-auditointien vaatimasta työmäärästä on olemassa. 

Sertifikaatin uusimisesta lisätietoa tästä.